Club Standard Times

 

 

 

 

 

 

1st.class

2nd.class

3rd.class

 

Men

 

 

 

 

10miles

24:00

25:00

26:00

 

25miles        

1:00:00

1:03:00

1:07:00

 

50 miles

2:04:00

2:10:00

2:16:00

 

100 miles

4:25:00

4:35:00

4:50:00

 

12hours

245 miles

235 miles

220 miles

 

 

 

 

 

 

Women

 

 

 

 

10 miles

28.30

30.00

31.00

 

25 miles

1.12.00

1.15.00

1.18.00

 

50 miles

2.25.00

2.30.00

2.35.00

 

100 miles      

5.00.00

5.15.00

5.30.00

 

12 hours       

200 miles

190 miles

180 miles

 

 

 

 

 

 

Veterans Standards for Men

 

 

Dist/Time

40/49yrs

50/59 yrs

60 plus yrs

 

10 miles

26:30

28:30

31:00

 

25 miles

1:08:00

1:13:00

1:19:00

 

50 miles       

2:22:00

2:32:00

2:44:00

 

100 miles      

5:05:00

5:25:00

5:50:00

 

12 hours       

215 miles

200 miles

180 miles

 

24 hours       

380 miles

350 miles

320 miles

 

 

 

 

 

 

Veterans Standards for Women

 

 

Dist/Time

40/49 yrs

50/59 yrs

60 plus yrs

 

10 miles   

31:00

33:00

36:00

 

25 miles   

1:19:00

1:24:00

1:30:00

 

50 miles   

2:40:00

2:50:00

3:02:00

 

100 miles  

5:40:00

6:00:00

6:25:00

 

12 hours   

180 miles

165 miles

150 miles

 

Tricycle 8.5% longer time or shorter distance than above as per V.T.T.A. standard list.

 

 

 

Juveniles

 

 

 

 

10 miles

26:00

27:00

28:00

 

 

 

 

 

 

Juniors

 

 

 

 

10 miles

25:00

26:00

27:00

 

 

 

 

 

 

Tricycles

 

 

 

 

25 miles       

1:05:00

1:08:00

1:12:00

 

50 miles       

2:14:00

2:25:00

2:27:00

 

100 miles      

4:47:00

4:57:00

5:14:00

 

12 hours       

224 miles

215 miles

201 miles

 

24 hours       

390 miles

367 miles

344 miles